quay lente bay

quay lente bay

Nhà môi giới ECN là một loại nền tảng trong đó mọi đơn đặt hàng của nhà giao dịch được khớp với đơn đặt hàng ngược lại trong công ty hoặc với nhà thầu của nhà môi giới. Các nhà Read More